اهداف فراکسیون توسعه ى ( پیشرفت ) شرق

0 1,511

اهداف و ماموریت های فراکسیون توسعه ى ( پیشرفت ) شرق

فراکسیون توسعه ى ( پیشرفت ) شرق یک تشکل صنفى پیشرفت متوازن (vision) منطقه اى که چشم انداز آن استان هاى هشت گانه شرق ایران اسلامى مى باشد . بیانیه ى ماموریت فراکسیون پیشرفت شرق بدین شرح تدوین گردیده است : فراکسیون پیشرفت شرق ترکیبى از کلیه ى نمایندگان استان هاى هشت گانه شرق کشور شامل استان هاى گلستان، خراسان شمالى، خراسان جنوبى،خراسان رضوى، سیستان و بلوچستان، یزد، سمنان و کرمان است . این فراکسیون تحقق دو هدف راهبرى ارتقاء درجه ى توسعه یافتگى و پیشرفت متوان این استان ها در رتبه بندى 31 گانه ى تمامى استان هاى کشور و همزمان کاهش تدریجى شکاف میزان توسعه یافتگى و پیشرفت متوازن بین این استان هاى هشت گانه ى شرقى با استان هاى دهگانه ى زاگرس نشین غرب کشور مورد نظر قرار داده است .

اعضاى این فراکسیون عمیقا معتقدند که توسعه یافتگى و پیشرفت متوازن استان هاى هشت گانه شرقى کشور که بیش از نیمى از خاک جمهورى اسلامى ایران را در خود جاى داده است و قریب 2000 کیلومتر مرزهاى خاکى کشور با کشورهاى ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و مرز دریایى با اقیانوس هند و دریاى عمان را در خود جاى دادهاست . یک منطقه ى فوق راهبردى براى امنیت امروز و فرداى جمهورى اسلامى ایران مى باشد . یقیناً هرگونه مسامحه و کوتاهى در توسعه یافتگى و پیشرفت متوازن شرق آثار نامطلوب و جبران ناپذیر در روند پیشرفت متوازن ملى و تبعات سوء امنیتى داخلى و منطقه اى را به دنبال خواهد داشت .

عدم توسعه یافتگى مطلوب و پیشرفت نامتوازن شرق عوارض زیان آور امنیتى و مصائب فوق راهبرى ذیل را براى کشور ایجاد خواهد نمود .

 1. روند مهاجرت معکوس نخبگان و سرمایه هاى انسانى
 2. خالى از سکنه شدن هزاران منطقه ى روستائى که تغییر منفى پوشش جمعیتى ژئوپلتیک را به دنبال خواهد داشت . بطور مثال هم اکنون 1700 روستا فقط در استان خراسان جنوبى در سه دهه ى گذشته تخلیه شده اند .
 3. تخلیه ى بافت جمعیت بومى مجاور قریب 2000 کیلومتر مرز مشترک با همسایگان شرقى از مصیبت بارترین نتایج عدم توسعه یافتگى مطلوب و پیشرفت متوازن شرق مى باشد . همه ى کسانى که با مسائل امنیت مرزها و حفاظت قلمرو سرزمینى دولت ها سر و کار دارند ، به خوبى مى دانند که از پایدارترین شیوه هاى ایجاد امنیت در مرزهاى یک کشور تثبیت و تقویت بافت نهائى جمعیت بومى این مناطق مى باشد
 4. مهاجرت معکوس جمعیت روستائى به شهر و شهرى به دیگر استان هاى برخوردارتر، به تشدید روند مهاجرت مناطق مطلقاً نابرخوردار استان هاى هشتگانه شرق بویژه مهاجرت اهالى بلوچستان در استان سیستان و بلوچستان و مناطق مشابه در استان هاى خراسان جنوبى ، رضوى شمالى و حتى گلستان به درون و در جهت مناطق مرکزى و غربى این استان هاى هشتگانه خواهد شد .
 5. در مفاهیم راهبردى امنیت ملى ، رونق اقتصاد و بازرگانى در لایه ى مرزى هر کشور قوى ترین لایه ى حفاظت امنیتى در مرزهاى سرزمینى آن کشور محسوب مى شود . آنچه امروز شاهد روند سرعت یافته ى آن در مرزهاى شرقى کشور هستیم حکایت از حرکت در مسیر عکس این ترابسط منطقى بین اقتصاد و امنیت در مرزهاى شرقى ایران هستیم . در حالیکه بیش از دو دهه است که کشور در مرزهاى غربى ایران با کشورهاى عراق ، ترکیه ، آذربایجان و ارمنستان روند اقتصادى سازى مرزها از طریق توسعه ى بازرگانى ، تعاونى هاى مرزنشینان، بازارچه هاى مشترک مرزى، خطوط انتقال آب، گاز، شبکه هاى فیبر نورى و افزایش ضریب نفوذ اینترنت شروع شده است. در شرق کشور از هم گسستگى سرزمینى، پراکندگى جمعیتى، فقدان زیر ساخت هاى عمرانى شامل راه ، راه آهن، فرودگاه هاى محلى و زیرساخت هاى اجتماعى شامل و زیرساخت هاى (NGO) سمن ها و تشکل هاى مردم نهاد فرهنگى و زیر ساخت هاى صنعتى نظیر پتروشیمى شهرها و شهرک هاى صنعتى مشتمل بر پارک هاى علمى و فن آورى و زیرساخت هاى اقتصادى نظیر اتاق هاى بازرگانى قدرتمند و شبکه هاى بانکى مشهود است. همه اینها در کنار آسیب هاى امنیتى و فقط زیرساخت هاى سیاسى توسعه ى شرق منشاء آسیب جدى به این منطقه از کشور و در نتیجه کل کشور خواهد شد .
 6. توسعه گردشگرى و صنایع دستى به اقتصاد شرق، اجتهاد شرق و برندسازى محصولات شرق و هویت بخشى به مردم کمک شایانى مى نماید. کویر نوردى و جاذبه هاى گردشگرى در زمینه هاى آموزشى ، درمانى و تفریحى از دیگر زمینه هاى توسعه ى شرق مى باشد
 7. هم کوششى، هم افزائى، خرد جمعى در تصمیم گیرى ها و کار تیمى در فاز اقدام و عمل اصلى ترین راه توسعه شرق است. امروز سه چهارم نخبگان و چهر ه هاى علمى و اقتصادى و مدیریتى شرق در خارج از این منطقه فعال هستند. براى همراهى آنها محتاج رایزنى و تعامل سازنده هستیم
 8. قطعاً حیاتى ترین پروژه ى شرق ایران انتقال آب به این منطقه مى باشد. گزینه هاى دریاى عمان، کشورهاى تاجیکستان و افغانستان اساسى ترین گزینه ها مى باشند هر چند کوتاهى در مدیریت آب هاى محلى و آبخیزدارى نامطلوب دشت ها را هم نباید از نظر دور داشت
 9. آقاى پورتر در کتاب مزیت رقابتى ملل گسترش ظرفیت مهارت و خلاقیت در کنار بهره مندى از ظرفیت هاى فن آورى در تنوع بخشى به محصولات و ایجاد ارزش افزوده در خدمات را مبناى پیشرفت جوامع محلى مى داند . همه ى اینها مستلزم تربیت سرمایه ى انسانى توانمند در دو سطح کارشناسى و مدیریتى است.

اساسى ترین دغدغه ى پیشرفت متوازن شرق در زمینه هاى نُه گانه فوق مستلزم پرورش، نگهدارى وا رتقاى مستمر توانمندى هاى مغزافزارى از مسیر ترویج حرفه اى گرائى اما آنچه اقدامات عملیاتى در حوزه ى شرق کشور محسوب مى شود شامل این موارد است :

 • توسعه ى توانمندى ها و فرصت هاى سرمایه گذارى ها از طریق فروش سهام و پذیره نویسى، تسهیل وام هاى دریافتى در این مناطق، استفاده از صندوق ذخیره ى ارزى کشور در کنار فاینانس هاى خارجى جهت راهبرى مگا پروژه هاى ملى و منطقه اى در شرق کشور .
 • افزایش اشتغال بعنوان هدف ایجاد جاذبه پایدار، راز ماندگارى مردم در این مناطق خواهد بود. شرق کشور منطقه اى بسیار پهناور با وسعتى معادل نیمى از وسعت سرزمینىا یرانا ست،ل یکن عواملى مانند پراگندگى جمعیت و مهاجرت منفى امکان تحقق افزایش اشتغال را تهدید مىنماید. در واقع نوعى بهم تنیدگى و ترابسط منطقى دوسویه بین اشتغال و ماندگارى و جاذبه پایدارى مردم مى باشد .
 • خلق هویت مشترک “شرق” امرى ضرورى است. هنوز شرق ایران هویت واحدى نیافته است و بصورت پراکنده کارها و اهداف منطقه اى و ملى دنبال مى شود .
 • اقتصادى سازى مرز شرق کشور براى کشورهاى همسایه، امنیت و اقتصاد بلند مدت را تضمین مى نماید. هنوز سال خوردگان شرق کشور تجربه راه زنى ها و نا امنى ها ى قومیتى دوران پهلوى اول و دوم را بخاطر دارند. بایستى درست شبیه مرز ایران و ترکیه مرزهاى شرق ایران سراسراقتصادى و کریدور مبادلات اقتصادى و تجارى شود تا امنیت شرق کشور تضمین و اقتصاد درون زاد، مردم بنیان و دانش محور در منطقه توسعه یابد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.