مرور برچسب

اندیشه مثبت

مثبت اندیشی(تکنولوژی فکر) قسمت اول

"آری به گونه ای دیگر هم می توان زندگی کرد" مثبت اندیشی(تکنولوژی فکر) "آری به گونه­ ای دیگر هم می­ توان اندیشید". کیفیت زندگی ما را کیفیت اندیشه­ های ما تعیین می­ کند. ما منتظر هیچ چیر نمی ­مانیم، خود اقدام می­کنیم و خود می ­آفرینیم. زندگی…