آیا هر شرکت پتروشیمی ظرفیت تبدیل به یک هولدینگ را دارا نیست؟

صنعت پتروشیمی ایران از چند منظر پیش قراول صنعت مدرن در ایران است. پتروشیمی در ایران وارد دهه ششم حیات خود شده است. اما اوج شکوفائی آن در سال های پس از جنگ و عمدتا در دهه هشتاد و نود شمسی رخ دارد. 55 میلیون تن تولید سال 95 بوده و تاکنون